Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych.

Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

2. Z administratorem można się skontaktować za pomocą email.: odo@mpgk-krynica.pl, telefonicznie: + 48 18 471 28 71, pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.

3. Administrator Pani/Pana danych osobowych będzie je przetwarzał:

a) w celu wykonania i na podstawie umowy wykonania usługi zgodnie z profilem działalności Administratora, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego np. wobec urzędów skarbowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) w celach analitycznych, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej Spółki itp., będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust.3 Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak:

a) Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).

5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO),

g) wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres konieczny do wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów przed organami Państwa lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa.

7. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.