Dla klienta

  • Zlecenie na wywóz nieczystości, zlecenie na podstawienie kontenera (pobierz dokument).
  • Uchwała NR XIII.127.2019 RADY MIEJSKIEJ w KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 października 2019r. w sprawie Regulamniu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju (pobierz dokument)
  • Uchwała NR XIII.131.2019 RADY MIEJSKIEJ w KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju (pobierz dokument)
  • Uchwała NR XX.170.2020 RADY MIEJSKIEJ w KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2020 roku (pobierz dokument).

ar.