Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r. (II)

Dodano: 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r.(II)

Numer sprawy: ZP.04.2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie, transport i unieszkodliwienie niżej wymienionych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, zebranych przez Zamawiającego z terenu Gminy Krynica-Zdrój w Instalacji Komunalnej (IK) Wykonawcy, dostarczonych do IK Wykonawcy, transportem Wykonawcy z punktu przeładunkowego Zamawiającego „Uroczysko-Głębokie”, który znajduje się w miejscowości Krynica-Zdrój.
Szacunkowe ilości odpadów do zagospodarowania i unieszkodliwienia:
1. niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – 800 Mg,
2. odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 70 Mg,
3. odpady beton, gruz ceglany, ceramiczne o kodzie 17 01 01/07 – 40 Mg,
4. styropian, wełna mineralna i wata szklana (kod 17 09 04) – 50 m³.
5. szacunkowa ilość transportów odpadów o kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 09 04;
- 14 transportów.

Termin realizacji zamówienia: od 01-06-2020r. do 31-12-2020r.

Załączniki: