Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - 2020r.

Dodano: 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój-2020r.

Numer sprawy: ZP.03.2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie, transport i unieszkodliwienie niżej wymienionych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, zebranych przez Zamawiającego z terenu Gminy Krynica-Zdrój w Instalacji Komunalnej (IK) Wykonawcy, dostarczonych do IK Wykonawcy, transportem Wykonawcy z punktu przeładunkowego Zamawiającego „Uroczysko-Głębokie”, który znajduje się w miejscowości Krynica-Zdrój.Szacunkowe ilości odpadów do zagospodarowania i unieszkodliwienia:niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) – 1 200 Mg;odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 70 Mg;odpady beton, gruz ceglany, ceramiczne o kodzie 17 01 01/07 – 40 Mg;styropian, wełna mineralna i wata szklana (kod 17 06 04) – 5 Mg;szacunkowa ilość transportów odpadów o  kodach 20 03 07; 17 01 01/07; 17 06 04; - 24 transportów.

Termin wykonywania zamówienia: od 01.05.2020r do 31.12.2020r.

Załączniki: